info@bookingnp.com
+977 9849141506
Thamel, Kathmandu, Nepal

Contact Us

Hotel Booking Nepal 
Thamel, Kathmandu, Nepal

Email                     :    info@bookingnp.com hotelbookingnp@gmail.com
Kamal Rimal         :     9849380281
Dhurba Adhikari    :    9851093520
Hotline Number     :    9851180282
Website                 :    www.hotelbookingnp.com 

Quick Contact !